$20,000,000

Multifamily

Minneapolis, MN

$20,000,000 / Type A